Тест за разумна обоснованост

Тестът за разумност е одитна процедура, която изследва валидността на счетоводната информация. Например, одитор може да сравни отчетения краен баланс на запасите с количеството място за съхранение в склада на компанията, за да види дали отчетеното количество запаси може да се побере там. Или отчетеното салдо на вземанията се сравнява с линията на тенденция на вземанията през последните няколко години, за да се види дали салдото е разумно. Друг тест за разумност е да се сравни процентът на брутния марж на компанията със същия процент за други компании в същия бранш.