Отчет за доходите с променлива себестойност

Отчет за доходите с променлива себестойност е този, при който всички променливи разходи се приспадат от приходите, за да се получи отделно деклариран марж на вноската, от който след това се изваждат всички фиксирани разходи, за да се получи нетната печалба или загуба за периода.

Полезно е да създадете отчет за доходите във формат с променлива себестойност, когато искате да определите този дял от разходите, който наистина варира директно в зависимост от приходите. В много предприятия маржът на вноските ще бъде значително по-висок от брутния марж, тъй като такъв голям размер на производствените разходи е фиксиран и много малко от разходите за продажба и административни разходи са променливи.

Отчет с променлив доход се различава от нормалния отчет за доходите в три отношения:

  • Всички фиксирани производствени разходи са обобщени по-ниски в отчета след маржа на вноската;

  • Всички променливи разходи за продажба и административни разходи са групирани с променливи производствени разходи, така че те са част от изчисляването на маржа на вноската; и

  • Брутният марж се заменя с маржа на вноската.

По този начин форматът на отчета за приходите с променлива себестойност е: