Линеен орган

Линейната власт е правомощието, дадено на някой на ръководна длъжност да възлага действия от подчинени. Тази власт е дадена, за да може една организация да постигне посочените цели и задачи. Примери за мениджъри в даден бизнес, които имат ресорни правомощия, са контролерът, инженерният мениджър, мениджърът на производството и мениджър продажбите.