Натрупан дефицит

Натрупаният дефицит е отрицателно салдо на неразпределената печалба. Този дефицит възниква, когато кумулативният размер на претърпените загуби и дивидентите, изплатени от предприятие, надвишава кумулативния размер на неговите печалби. Натрупаният дефицит сигнализира, че дадено предприятие не е финансово стабилно, тъй като то изисква допълнително финансиране. Това обаче може да не е така за стартиращ бизнес, където се очакват значителни първоначални загуби, преди продажбите да започнат да излитат.

Например, една организация генерира 100 000 долара печалба, изплаща 25 000 долара дивиденти и след това преживява 150 000 долара загуби. Натрупаният му дефицит се изчислява като:

100 000 долара печалба - 25 000 долара дивиденти - 150 000 долара = 75 000 долара натрупан дефицит