Разходи за амортизация

Разходите за амортизация са тази част от дълготраен актив, която се счита за потребена през текущия период. След това тази сума се начислява в разход. Целта на тази такса е постепенно да намали балансовата стойност на дълготрайните активи, тъй като тяхната стойност се изразходва с течение на времето. Това е непаричен разход; тоест няма свързан паричен отток.

Когато се прави запис в сметката за амортизационни разходи, компенсиращият кредит е към сметката за натрупана амортизация, която е сметка за противоактивни активи, която компенсира сметката за дълготрайни активи (актив). Салдото в сметката за амортизация се увеличава в течение на фискалната година на предприятието и след това се изплаква и се нулира като част от процеса на приключване на края на годината. След това сметката се използва отново за съхраняване на амортизационни такси през следващата фискална година.

Същата концепция се използва за нематериални активи, където сметката за свързаните разходи се нарича амортизационен разход.