Директен марж

Директният марж е процентът на дохода, генериран, когато всички преки разходи се извадят от продажбите. Този марж е полезен за определяне на размера на генерираната печалба въз основа на прилагането на променливи разходи към продажбите. Този марж е по-висок от брутния марж, тъй като изчисляването на брутния марж включва и фабричните режийни разходи. Изчисляването на директния марж е:

(Продажби - Преки разходи) ÷ Продажби = Директен марж

Подобни условия

Директният марж е известен също като марж на вноските.