Разходи на ниво партида

Разходите на ниво партида са разходи, свързани с група единици, но които не са свързани с конкретни отделни единици. Например разходите, направени за създаване на производствен цикъл, са свързани с партидата стоки, които в последствие са произведени. Концепцията се използва за разпределяне на режийни разходи, при които разходите на ниво партида се разпределят между единиците в дадена партида.