Без значение разходи

Без значение разходи са разходите, които няма да се променят в резултат на управленско решение. Същите разходи обаче могат да бъдат от значение за различно управленско решение. Следователно е важно формално да се дефинират и документират онези разходи, които трябва да бъдат изключени от разглеждане при вземане на решение. Например заплатата на служител за връзки с инвеститорите може да е без значение, ако решението за управление е свързано с издаването на нов продукт, тъй като работата с инвеститорите няма нищо общо с това конкретно решение. Ако обаче съветът на директорите обмисля да вземе компанията частна, тогава тя може вече да не се нуждае от служител за връзки с инвеститорите; в последния случай заплатата на този човек е от голямо значение за решението. Като друг пример, наемът за производствена сграда е без значение за решението за автоматизиране на производствена линия,стига автоматизираното оборудване все още да се намира в същото съоръжение.

Безналичните позиции, като амортизация и амортизация, често се категоризират като неподходящи разходи за повечето видове управленски решения, тъй като те не влияят на паричните потоци.

Потъналите разходи, като например закупената стойност на дълготраен актив, направен през предходен период, също обикновено се считат за неотносими при вземане на решения занапред.