Заверен финансов отчет

Заверен финансов отчет е отчет за доходите, баланс и / или отчет за паричните потоци, който се издава заедно с одиторски доклад от дипломиран експерт-счетоводител. В одиторския доклад одиторът удостоверява точността на финансовия отчет. Сертифицирани финансови отчети са необходими на инвестиционната общност и кредиторите, които иначе може да са несигурни относно точността на финансовите отчети на предприятието. Публично държано дружество трябва да издава заверени финансови отчети.