Разликата между текущото съотношение и бързото съотношение

Текущото съотношение и бързото съотношение са предназначени да оценят способността на даден бизнес да плаща текущите си задължения. Разликата между двете измервания е, че бързият коефициент се фокусира върху по-ликвидните активи и така дава по-добра представа за това колко добре даден бизнес може да изплати задълженията си. Техните формули са:

Текущо съотношение = (Пари + пазарни ценни книжа + вземания + инвентар) ÷ Текущи пасиви

Бърз коефициент = (Пари + пазарни ценни книжа + вземания) ÷ Текущи задължения

По този начин разликата между двете съотношения е използването (или неизползването) на инвентара. Материалните запаси са съмнителен елемент, който трябва да се включи в анализ на ликвидността на даден бизнес, тъй като може да бъде доста трудно да се превърне в пари в краткосрочен план. Дори и да може да бъде продаден в рамките на разумно кратък период от време, това вече е вземане (ако се продава на кредит) и така има допълнително изчакване, докато купувачът плати вземането. Следователно по-надеждната мярка за краткосрочна ликвидност е бързият коефициент. Единственото изключение е, когато даден бизнес има история на голям оборот на запасите (като магазин за хранителни стоки), където материалните запаси не само се разпродават с голяма бързина, но и когато резултантните продажби се преобразуват в пари много бързо.

Като пример за разликата между двете съотношения търговецът съобщава следната информация:

Пари в брой = 50 000 долара

Вземания = 250 000 $

Инвентар = 600 000 долара

Текущи задължения = $ 300 000

Настоящото съотношение на бизнеса е 3: 1, докато бързото му съотношение е много по-малко 1: 1. В този случай наличието на голяма част от материалните запаси прикрива относително ниско ниво на ликвидност, което би могло да бъде проблем за заемодателя или доставчика.