Общо текущи активи

Общите текущи активи са съвкупната сума на всички парични средства, вземания, предплатени разходи и инвентар в баланса на организацията. Тези активи се класифицират като краткотрайни активи, ако има очакване те да бъдат преобразувани в пари в рамките на една година. Общата сума на текущите активи често се сравнява с общите текущи пасиви, за да се види дали има достатъчно налични активи за плащане на задълженията на даден бизнес.