Счетоводни приходи

Счетоводният доход е рентабилност, която е съставена, като се използва начисляващата база. Като цяло счетоводните приходи представляват промяната в нетните активи през даден отчетен период, с изключение на постъпленията или плащанията на собствениците. Изчислява се също като приходи минус всички разходи.

Счетоводните приходи показват резултатите от всички оперативни и финансови дейности, извършвани от даден бизнес.

Подобни условия

Счетоводните приходи също са известни като нетни приходи.