Сума от амортизацията на цифрите през годините

Преглед на амортизацията на сумата от годишните цифри

Методът на сумата от цифрите на годините се използва за ускоряване на признаването на амортизацията. Това означава, че по-голямата част от амортизацията, свързана с даден актив, се признава през първите няколко години от полезния му живот. Този метод се нарича още метод SYD.

Методът е по-подходящ от по-често използваната линейна амортизация, ако даден актив се амортизира по-бързо или има по-голям производствен капацитет през по-ранните си години, отколкото при остаряване. Общият размер на амортизацията е идентичен, без значение кой метод на амортизация се използва - изборът на метод на амортизация променя само времето за признаване на амортизацията.

Проблем с използването на този или който и да е друг метод за ускорена амортизация е, че той изкуствено намалява отчетената печалба на даден бизнес в близко бъдеще. Резултатът е прекалено ниски печалби в близко бъдеще, последвани от прекалено високи печалби в по-късните отчетни периоди.

Използването на метода може да има косвено въздействие върху паричните потоци, тъй като ускорената амортизация може да намали размера на облагаемия доход, като по този начин отлага плащането на данък върху дохода в по-късни периоди.

Използвайте следната формула, за да я изчислите: