Амортизацията на премията по дължимите облигации

Когато дадено дружество издава облигации, инвеститорите могат да платят повече от номиналната стойност на облигациите, когато посоченият лихвен процент по облигациите надвишава пазарния лихвен процент. Ако е така, емитиращата компания трябва да амортизира сумата на това прекомерно плащане за срока на облигациите, което намалява сумата, която тя начислява върху лихвените разходи. Концепцията е най-добре описана със следния пример.

Пример за амортизация на облигационна премия

ABC International емитира облигации в размер на 10 000 000 щатски долара при лихва от 8%, което е малко по-високо от пазарната лихва към момента на емитирането. Съответно инвеститорите са готови да платят повече от номиналната стойност на облигациите, което намалява ефективния лихвен процент, който получават. По този начин ABC получава не само $ 10 000 000 за облигациите, но и допълнителни $ 100 000, което е премия над номиналната стойност на облигациите. ABC записва първоначалното получаване на пари с този запис в дневника: