Специални списания

Специалните списания са всички счетоводни списания, с изключение на общия дневник. Тези списания се използват за записване на специфични видове обемна информация, която в противен случай би била записана в главната книга и да я затрупат. Общите суми в тези списания периодично се прехвърлят в главната книга в обобщена форма.

Транзакциите се записват в тези списания в хронологичен ред, което улеснява изследването на транзакциите. Примери за специални списания са:

  • Дневник на касовите бележки
  • Дневник на паричните плащания
  • Дневник на заплатите
  • Списание за покупки
  • Списание за продажби