Нетни приходи от продължаващи операции

Нетният доход от продължаващи операции е ред в отчета за доходите, който отбелязва печалбите след данъчно облагане, които бизнесът е генерирал от оперативните си дейности. Тъй като еднократните събития и резултатите от прекратени операции са изключени, тази мярка се счита за основен показател за финансовото здраве на основните дейности на фирмата.