Дата на придобиване

Датата на придобиване е датата, на която придобиващият поема контрола върху целева компания от бившите си акционери. Датата на придобиване е посочена в основния договор за придобиване. Датата на придобиване е денят, в който активите на придобивания се оценяват за счетоводни и данъчни цели.