Паричен еквивалент

Паричен еквивалент е високоликвидна инвестиция с матуритет от три месеца или по-малко. Трябва да е с минимален риск от промяна в стойността. Примери за парични еквиваленти са:

  • Приемане на банкери

  • Депозитни сертификати

  • Търговска хартия

  • Търгуеми ценни книжа

  • Фондове на паричния пазар

  • Краткосрочни държавни облигации

  • Съкровищни ​​бонове

За да бъде класифициран като паричен еквивалент, артикулът трябва да бъде неограничен, така че да е на разположение за незабавна употреба.

Паричните средства и паричните еквиваленти се посочват първо в баланса, тъй като позициите се посочват в техния ред на ликвидност и тези активи са най-ликвидните от всички активи. Предприятията са склонни да инвестират по-сериозно в парични еквиваленти, когато проектират краткосрочна нужда от пари, така че техните инвестиции могат лесно да бъдат превърнати в пари.