Цената на труда

Цената на труда е заплатите и заплатите, изплащани на служителите, плюс свързаните с тях данъци и възнаграждения. Терминът може да се отнася и за определен период от време или работа (ако работодателят използва система за изчисляване на разходите за проследяване на разходите). Цената на труда може да бъде подразделена на себестойността на труда, свързана с производството на стоки (известна като цената на прекия труд) и цената на труда, свързана с всички други дейности (известна като цената на косвения труд).

Може да се наложи включването на голям брой ползи при изчисляването на цената на труда. Например, ако на служител са платени 1000 щатски долара за счетоводен период, ето пример за това каква може да бъде общата цена: