Определение на собствения капитал

Собственият капитал е нетната сума на средствата, инвестирани в бизнес от неговите собственици, плюс всяка неразпределена печалба. Също така се изчислява като разлика между общата сума на всички регистрирани активи и пасиви в баланса на предприятието. Аналитик рутинно сравнява размера на собствения капитал с дълга, посочен в баланса, за да види дали бизнесът е правилно капитализиран.

Концепцията за собствения капитал също се отнася до различните видове налични ценни книжа, които могат да осигурят дял от собствеността в корпорация. В този контекст собственият капитал се отнася до обикновени акции и привилегировани акции.

За физическо лице капиталът се отнася до собствеността върху даден актив. Например, човек притежава дом с пазарна стойност 500 000 долара и дължи 200 000 долара по свързаната ипотека, оставяйки 300 000 долара собствен капитал в дома.