Отговорности на счетоводния отдел

Счетоводният отдел отговаря за голям брой административни функции в рамките на една организация. Въпреки че се считат за „бек офис“ дейности, тези функции са от съществено значение за правилното функциониране на бизнеса. Най-често срещаните отговорности на счетоводния отдел са следните:

  • Билингс . Група за фактуриране събира информация от отделите за доставка и поръчки на клиенти, за да създаде фактури, които се изпращат до клиентите на компанията.

  • Бюджетиране . Отделът подпомага останалата част от компанията с формулирането на бюджет за цялата компания, който се използва за планиране на разходи през следващата година, включително закупуване на дълготрайни активи.

  • Колекции . Счетоводният отдел е отговорен за проследяването на просрочените плащания по фактури от клиенти и използва разнообразни методи за извличане на плащане от тях, включително заклеймяващи писма, телефонни обаждания и адвокатски писма.

  • Финансови отчети . Група за отчитане в рамките на отдела създава коригиращи записи в дневника, за да приведе първоначалните финансови резултати на компанията в съответствие с приложимата счетоводна рамка, пише бележки под линия, придружаващи финансовите отчети, и публикува финансови данни след края на всеки отчетен период.

  • Вътрешно отчитане . Персоналът на счетоводните разходи може да осигури значителна стойност чрез изчисляване на рентабилността на различни продукти, продуктови линии, услуги, клиенти, региони на продажби, магазини и т.н. Областите на анализ могат да се променят редовно, така че ръководството да може да разглежда различни аспекти на бизнеса, с акцент върху подобряването на финансовите резултати.

  • Задължения . Персоналът на задълженията събира фактури на доставчици и отчети за разходите на служителите, проверява дали фактурираните суми са разрешени за плащане и изплаща плащания на получателите на планирани дати за плащане. Тези служители също следят за отстъпки за предсрочно плащане и вземат отстъпките, ако е икономично да го направят.

  • ТРЗ . Специализирана група събира информация за отработено време от служителите, както и информация за размера на заплатите от отдела за човешки ресурси, изчислява данъци и други удръжки от заплатите на служителите и издава нетни суми на заплатите на служителите, или в брой, или чрез чекове, платежни карти или Директен депозит.

  • Данъци . Специално обучена група счетоводители изчислява размера на облагаемия доход, който бизнесът вероятно ще генерира, и периодично извършва плащания за данък върху дохода на правителството въз основа на тази прогнозна сума. Данъчната група издава и данъчни декларации в редица други области, като франчайз данъци, данъци върху продажбите, данъци върху ползването и данъци върху имуществото.

Има няколко допълнителни области, в които има въпрос относно това кой отдел трябва да поеме отговорност. Те са:

  • Кредит . Предоставянето на кредит на клиенти може да се счита за казначейска функция, но обикновено се поставя в счетоводния отдел в по-малките компании, където няма касов персонал.

  • Човешки ресурси . Функцията за човешки ресурси генерира голямо количество документи, някои от които се използват от персонала на заплатите, за да определят брутното заплащане на служителите и удръжките на заплатите. Тази функция може да бъде поставена в счетоводния отдел или да бъде поддържана като изцяло отделен отдел, може би да докладва на финансовия директор.

Голям брой контролни отговорности вероятно ще бъдат интегрирани в предходните области.