Дефиниция на променлива цена

Променливите разходи са разходи, които варират във връзка с обема на производството или обема на предоставяните услуги. Ако не се предоставя производство или услуги, тогава не трябва да има променливи разходи. Ако производството или услугите се увеличават, променливите разходи също трябва да се увеличат. Пример за променлива цена е смолата, използвана за създаване на пластмасови изделия; смолата е ключовият компонент на пластмасовия продукт и затова варира право пропорционално на броя на произведените единици. За да се изчислят общите променливи разходи, формулата е:

Общо количество произведени единици x Променливи разходи за единица = Общи променливи разходи

Директните материали се считат за променлива цена. Прекият труд не може да бъде променлива цена, ако трудът не се добавя или изважда от производствения процес, когато обемите на производството се променят. Повечето видове режийни не се считат за променлива цена.

Общата сума на всички производствени режийни разходи и променливите разходи е общата стойност на произведените продукти или предоставяните услуги.

Ако дадена компания има голям дял от променливи разходи в структурата на разходите си, тогава повечето от разходите й ще варират право пропорционално на приходите, така че тя може да преодолее спад в бизнеса по-добре от компания, която има висок дял на постоянните разходи.