Определение на имоти, съоръжения и оборудване

Имотите, съоръженията и оборудването (PP&E) включват материални вещи, които се очаква да бъдат използвани в повече от един отчетен период и които се използват в производството, под наем или за администриране. Това може да включва предмети, придобити от съображения за безопасност или околна среда. В определени индустриални интензивни индустрии PP&E е най-големият клас активи.

PP&E елементите обикновено се групират в класове, които представляват групи активи със сходен характер и употреба. Примери за класове PP&E са сгради, мебели и приспособления, земя, машини и моторни превозни средства. Елементите, групирани в клас, обикновено се амортизират, като се използва общо изчисление на амортизацията.

Когато записвате артикул в PP&E, включете в себестойността му покупната цена на актива и свързаните с него данъци, както и всички свързани строителни разходи, вносни мита, товари и обработка, подготовка на обекта и монтаж. Когато даден артикул има относително ниска цена, той обикновено се начислява на разходи, вместо да се записва в PP&E, за да се намали работата по проследяване на активите на счетоводния отдел; прагът, под който елементите се начисляват в разход, се нарича лимит на капитализация.