Сливане в кратка форма

Сливането в кратка форма обединява дружество майка и дъщерно дружество, което по същество е собственост на предприятието майка. Всяко предприятие може да бъде определено като оцеляло от сливането. Изискванията за сливане с кратка форма са изложени в устава на приложимото държавно правителство. Държавните закони обикновено предвиждат предприятието майка да притежава най-малко 90% от дъщерното дружество, преди да може да използва сливане в кратък формуляр. Този подход се използва, за да попречи на акционерите на дъщерното дружество да одобрят споразумението.