Счетоводна рамка

Счетоводната рамка е публикуван набор от критерии, който се използва за измерване, признаване, представяне и оповестяване на информацията, която се появява във финансовите отчети на предприятието. Финансовите отчети на организацията трябва да са съставени с помощта на призната рамка, иначе одиторите няма да издадат чисто одиторско становище за тях.

Най-често използваните счетоводни рамки са общоприетите счетоводни принципи (GAAP) и международните стандарти за финансово отчитане (IFRS). GAAP се използва от предприятия в САЩ, докато МСФО се използва в повечето други части на света. Тези две рамки са проектирани да бъдат широко базирани и следователно приложими за повечето видове бизнес. Има и други счетоводни рамки, които са предназначени за специални ситуации и които са известни като други изчерпателни счетоводни основи (OCBOA).