Предплатено отчитане на наем

Преглед на счетоводството с предплатени наеми

Предплатеният наем е наем, платен преди периода на наема, за който се отнася, така че наемателят трябва да запише в баланса си размера на платения наем, който все още не е използван.

Обикновено наемът се изплаща предварително, като се дължи на първия ден от този месец, обхванат от плащането на наема. Обикновено наемодателят изпраща фактура няколко седмици по-рано, така че наемателят издава чеково плащане в края на предходния месец, за да го изпрати по пощата на наемодателя и да го пристигне до падежа. Това представлява проблем за наемателя, тъй като плащането обикновено се появява в отчета за доходите като разход за наем в периода, през който фактурата е била въведена в счетоводния софтуер - тъй като плащането е записано и чекът е отрязан през месеца преди периода, за който се отнася плащането, това всъщност е предплатен наем.

Пример за счетоводно отчитане на предплатени наеми

Правилният начин за осчетоводяване на предплатен наем е записването на първоначалното плащане в сметката за предплатени активи (или предплатен наем), като се използва този запис: