Обект с променлива лихва

Субект с променлив лихвен процент (VIE) е юридическо лице, в което инвеститорът притежава контролен дял, въпреки че не притежава мнозинство от своята дялова собственост. VIE има следните характеристики:

  • Собственият капитал на предприятието не е достатъчен за поддържане на неговите операции

  • Притежателите на остатъчен собствен капитал не контролират VIE

  • Притежателите на остатъчен собствен капитал са защитени от печалбите и загубите, които обикновено са свързани със собствеността

Ако инвеститорът е основният бенефициент на такова предприятие, той трябва да консолидира своите финансови отчети с тези на VIE. Основният бенефициент е този, който може да ръководи най-значимите икономически дейности на VIE.

Субектите с променлив лихвен процент се използват като средства със специално предназначение за финансиране на определени инвестиции, без да излагат предприятието майка на риск от загуба.