Разпределими дивиденти от обикновени акции

Разпределимият дивидент от обикновени акции е дивидент, платим на притежателите на обикновени акции на корпорацията, който е обявен от борда на директорите на предприятието, но все още не е изплатен. След като бъде декларирана, тази сума се класифицира като пасив на корпорацията.

Алтернативно определение е, че това е дивидент, платим в обикновените акции на корпорацията, а не в пари.