Дискреционна цена

Дискреционните разходи са разходи или капиталови разходи, които могат да бъдат ограничени или дори елиминирани в краткосрочен план, без да имат непосредствено въздействие върху краткосрочната рентабилност на бизнеса. Ръководството може да намали дискреционните разходи, когато има затруднения с паричния поток или когато иска да представи подобрени краткосрочни печалби във финансовите отчети. Продължителният период на намаляване на дискреционните разходи обаче постепенно намалява качеството на продуктовия тръбопровод на компанията, намалява информираността на клиентите, увеличава времето на престой на машината и може също да намали качеството на продукта и да увеличи текучеството на служителите. По този начин дискреционните разходи всъщност са дискреционни само в краткосрочен план, а не в дългосрочен план. Примери за дискреционни разходи са:

  • Реклама

  • Поддръжка на сгради

  • Вноски

  • Обучение на служителите

  • Поддръжка на оборудването

  • Контрол на качеството

  • Изследвания и развитие

Подобни условия

Дискреционните разходи са известни също като управлявани разходи или дискреционни разходи.