Сравнителен баланс

Сравнителният баланс представя успоредна информация за активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към множество моменти във времето. Например сравнителният баланс може да представи баланса към края на всяка година за последните три години. Друг вариант е да се представи балансът към края на всеки месец за последните 12 месеца на постоянна база. И в двата случая намерението е да предостави на читателя поредица от моментни снимки на финансовото състояние на компанията във времето, което е полезно за разработване на анализи на линии на тенденции (макар че това работи по-добре, когато читателят има целия набор от финансови отчети, с които да работи и не само баланса).

Сравнителният баланс не се изисква съгласно GAAP за частно дружество или организация с нестопанска цел, но SEC го изисква при множество обстоятелства за отчетите, издавани от публично държани компании, особено годишния формуляр 10-К и тримесечния формуляр 10-Q. Обичайното изискване на SEC е да се докладва сравнителен баланс за последните две години (с допълнителни изисквания за тримесечно отчитане).

Няма стандартен формат за сравнителен баланс. Донякъде по-често се отчита балансът от най-отдалечения отдясно период от най-новия период, макар че обратното е случаят, когато отчитате баланси във формат на последващите дванадесет месеца.

Ето пример за сравнителен баланс, който съдържа баланса към края на фискалната година на компанията за всяка от последните три години:

ABC International

Отчет за финансовото състояние