Риск от съществени отклонения

Рискът от съществени отклонения е рискът финансовите отчети на дадена организация да са изкривени в съществена степен. Този риск се оценява от одиторите на следните две нива:

  • На ниво твърдение . Това допълнително се подразделя на присъщ риск и риск от контрол. Присъщият риск е податливостта на дадено твърдение към неточно представяне поради грешка или измама, преди да се обмисли контрол. Контролният риск е рискът от неточно представяне, който няма да бъде предотвратен или открит от вътрешния контрол на отчетното предприятие.

  • На ниво финансов отчет . Отнася се за финансовите отчети като цяло. Този риск е по-вероятен, когато съществува възможност за измама.

Когато рискът от съществени отклонения е висок, нивото на риск от откриване се понижава (увеличава количеството доказателства, получени от съществени процедури). Това намалява общия риск от одит.