Квалифицирано мнение

Квалифицирано становище е писмено изявление на дипломиран експерт-счетоводител в одиторски доклад, в което се посочва, че финансовите отчети на клиент са представени справедливо, с изключение на конкретен въпрос. Въпросът обикновено се отнася до ограничение на обхвата на одита, така че одиторът не е успял да получи достатъчно доказателства, за да провери различни аспекти на одитираните транзакции и доклади. Квалифицирани становища също могат да бъдат издадени, ако липсва съответствие с GAAP, неадекватно оповестяване, несигурност в оценките или отчетът за паричните потоци е пропуснат.

Квалифицираното становище е изброено на третата позиция в одиторския доклад, след изявление на отговорностите на ръководството за изготвяне на финансовите отчети и поддържане на система за вътрешен контрол, както и описание на отговорностите на одитора.

По същество организация, която се одитира, се опитва да избегне мнението с квалификация, тъй като поставя под съмнение финансовите отчети на предприятието.