Изплатен излишък

Внесен излишък е допълнителната сума, платена от инвеститор за акции на компанията, която надвишава номиналната стойност на акциите. Ако няма номинална стойност, тогава цялата изплатена сума се класифицира като изплатен излишък. Тази сума се записва в отделна сметка на собствения капитал, която се появява в баланса на емитента. Концепцията се прилага само за акции, закупени директно от емитента, а не за акции, търгувани между инвеститори.

Изплатеният излишък е известен още като допълнителен внесен капитал.