Група активи

Група активи

Група активи е клъстер от дълготрайни активи, който представлява най-ниското ниво, на което могат да бъдат идентифицирани паричните потоци, които са независими от паричните потоци, генерирани от други клъстери на активи и пасиви.

Прочетете още

Предшественик одитор

Предшественик одитор

Предшественик одитор е одитор, който е провеждал одита за клиент през предходни периоди, но който вече не го прави. Тази ситуация възниква при някое от следните обстоятелства:Клиентът е уведомил одитора, че договорът му няма да бъде подновен за бъдещи одити.Одиторът е подал оставка от ангажимента.Одиторът отказа да се върне за следващия одит.Одиторът не е изпълнил предишния одитен ангажимент.Когато наследник одитор е назначен за одиторски ангажимент, наследникът може

Прочетете още

Дефиницията на правилото от 72

Дефиницията на правилото от 72

Правилото от 72 е изчисление, използвано за изчисляване на броя на годините, необходими за удвояване на инвестираните пари, предвид конкретна годишна норма на възвръщаемост. Правилото е полезно в ситуации, когато нямате достъп до по-точни методи за изчисление, като електронна електронна таблица или калкулатор. Изчис

Прочетете още

Акредитив

Акредитив

Акредитивът е споразумение за финансиране, което най-често се използва за търговски договорености, когато стоките преминават международни граници. Писмото има за цел да улесни прехвърлянето на средства между купувача и продавача. Съгласно това споразумение банката на вносителя („банката издател“) разрешава документ за акредитив, съгласно който на банката на износителя ще бъде изплатена определена сума, ако са изпълнени с

Прочетете още

Онлайн обработка

Онлайн обработка

Онлайн обработката е непрекъснато въвеждане на транзакции в компютърна система в реално време. Обратното на тази система е пакетната обработка, при която транзакциите могат да се натрупват в купчина документи и се въвеждат в компютърната система на партида.Онлайн обработката е основен фактор за подобряване на използваемостта на компютърните отчети, тъй като информацията в тях е по-актуална. Например персоналът на склада може да използва онлайн обработка, за да сканира б

Прочетете още

Косвен финансов интерес

Косвен финансов интерес

Непряк финансов интерес е финансов интерес, който се изгодно притежава чрез инвестиционно средство или друг посредник, когато бенефициентът не контролира посредника и няма правомощия да контролира или да участва в инвестиционните решения на посредника.Концепцията е от голямо значение за одитора, когато решава дали той или тя е надлежно независим от атестиран клиент.

Прочетете още

Позиция под лифт

Позиция под лифт

Позиция за недостиг възниква, когато дадена организация притежава частичен дял от собственост, която произвежда, и не поема целия си дял от петрола и газа, произведени в даден период. В тази ситуация има дисбаланс в разпределението на добива на нефт и газ, така че фирмата признава приходи въз основа на своя дял от собствеността в пр

Прочетете още

Финансова структура

Финансова структура

Финансовата структура е комбинацията от краткосрочни пасиви, краткосрочен дълг, дългосрочен дълг и собствен капитал, който предприятието използва за финансиране на своите активи. Значителното разчитане на дълговото финансиране позволява на акционерите да постигнат по-висока възвръщаемост на инвестициите, тъй като има по-малко соб

Прочетете още

Сегашна стойност на вечността

Сегашна стойност на вечността

Концепцията за вечност се отнася до безкрайна поредица от еднакви парични потоци. Най-често се прилага за анализ на дисконтирани парични потоци, където този поток от парични потоци се дисконтира до настоящата си стойност. Конкретното приложение е към агрегирането на всички парични потоци след периода от време, за който се прогнозират по-точни парични потоци, което се нарича крайната стойност на даден пр

Прочетете още

Дълги професионални грижи

Дълги професионални грижи

Полагат се необходимите професионални грижи, когато одитите се извършват в съответствие със стандартите, определени за професията. Одиторът обикновено е задължен да упражнява дължимата професионална грижа съгласно условията на писмото за ангажимент; задължението съществува, дори ако не е посочено конкретно в писмото за ангажимент.Доказването, че одиторът е полагал дължимата професионална грижа, представлява пълна защита срещу всяко обвинение, предявено от ищеца. Това доказателство представлява основната част от работата по защита срещу съдебни дела. За съжаление на одитора, доказването на нечий

Прочетете още

Запис на бележка

Запис на бележка

Запис на бележка е транзакция, която не съдържа осчетоводяване в главната книга. Този запис се използва за разделяне на акции, където броят на акциите в обращение се променя, но няма промяна в основните сметки на собствения капитал. Записът се използва за отбелязване на промяната в неизплатените акции. Пример за запис на бележка е „На [дата] се получи разделение на акциите 2: 1, което увеличи броя на акциите в обращение

Прочетете още

Данъчно облагане на партньорството

Данъчно облагане на партньорството

Основната концепция за данъчно облагане на партньорството е, че всички печалби и загуби преминават към партньорите в бизнеса, които след това отговарят за тези суми. Така стопанският субект не плаща данъци върху доходите. Партньорството се счита за споразумение, при което поне двама души се занимават с

Прочетете още

Единица за вземане на проби

Единица за вземане на проби

Единица за вземане на проби е селекция от популация, която се използва като екстраполация на популацията. Например домакинството се използва като единица за вземане на проби, като се предполага, че резултатите от анкетите от тази единица представляват мненията на по-голяма група.

Прочетете още

Анализ на задълженията

Анализ на задълженията

Анализът на задълженията се използва за извличане на няколко вида информация от подробните записи на задълженията. Тези анализи са както следва:Взети отстъпки . Разгледайте записите за плащанията, за да видите дали компанията приема всички отстъпки за предсрочно плащане, предлагани от доставчиците. Тези отстъпки обикновено имат висок ефективен лихвен процент и затова си заслужават усилията.Такси за забавено плащане . Вижте дали компанията рутинно начислява такси за забава. Тази ситуация най-често възниква, когато бизнесът няма достатъчно пари в б

Прочетете още

Циклиране на фактуриране

Циклиране на фактуриране

Циклиране на фактури възниква, когато организация издава фактури на своите клиенти по ротационен график. Например, клиенти, чиито фамилни имена започват с A до C, се таксуват на първия ден от месеца, последван на следващия ден от тези клиенти, чиито фамилни имена започват с D до F и т.н. Тази концепция се различава от по-често срещаната практика да се издават всички фактури на една и съща дата. Включвайки се в цикли на фактуриране, бизнесът може да изглади обема на фактурирането, което трябва да бъде завърше

Прочетете още

Транзакция с дължина на ръката

Транзакция с дължина на ръката

Незадължителната сделка е преговори между две страни, при които страните не са свързани. Този тип събития не включват вътрешна търговия между страните и няма неправомерно влияние върху никоя от страните да приеме условия, които се различават от приетите в момента на пазара. Предполага се, че и двете страни по сделката са добре информирани.Например транзакциите на фондовите борси включват транзакции на необвързани пазари, тъй като ценните книжа се търгуват между много страни само въз основа на предл

Прочетете още

Определение на жизнения цикъл на продукта

Определение на жизнения цикъл на продукта

Жизненият цикъл на продукта се отнася до етапите, през които преминава даден продукт, от момента, в който първоначално е представен на пазара до момента, в който в крайна сметка е пенсиониран. Концепцията се използва за определяне на ценообразуване, преразглеждане на продукта и маркетингови стратегии за даден продукт.Жизненият цикъл на продукта се

Прочетете още

Разграничението между резерв и провизия

Разграничението между резерв и провизия

Резервът е разпределяне на печалби за определена цел. Най-често срещаният резерв е капиталов резерв, където средствата се заделят за закупуване на дълготрайни активи. Като отделя резерв, съветът на директорите отделя средства от общата оперативна употреба на компанията.Няма действителна нужда от резерв, т

Прочетете още

Определение на квалифициран дивидент

Определение на квалифициран дивидент

Квалифицираният дивидент е корпоративно разпределение, което се облага с най-ниската ставка на капиталовите печалби. Това означава, че всеки, който получава квалифициран дивидент, ще плаща много по-ниската ставка на капиталовите печалби върху този дивидент, отколкото нормалната данъчна ставка. Данъчната ставка, изплатена върху получените обикновени дивиденти, е същата като данъчната ставка за обикновения доход, докато данъкът върху квалифицираните дивиденти през последните години варира от 0% до 15%, в зависимост от данъчната категория н

Прочетете още